viernes, 24 de mayo de 2013

EUPV-ERPV presenta una instancia per a anular el contracte amb ALBORNASA

Una vegada estudiats els expedients extrajudicials de crèdits relacionats amb factures ABORNASA, el grup municipal d'EUPV-ERPV  ha presentat este divendres al matí una instància per registre general de l’Ajuntament de Crevillent amb la intenció de declarar nul el contracte administratiu d'adjudicació de la gestió indirecta del servei públic de tractament i eliminació dels residus sòlids urbans amb l'empresa ABORNASA.
Per al regidor de la coalició d'esquerres, Daniel Galvany, la nul·litat per la qual ha d'apostar el mateix ajuntament són diverses "en primer lloc, a la licitació del contracte amb ABORNASA no es va seguir la tramitació del procediment legalment establerta, en faltar en l'expedient de contractació el plec de prescripcions tècniques i la memòria econòmica i financera, documents necessaris per a dur a terme la prestació del servei de forma indirecta".
En segon lloc, per a Galvany, "el contracte amb ABORNASA segons la modificació de la llei del 1.999 queden totalment prohibides les pròrrogues anuals tal i com s’ha anat fent pràcticament durant més de  quinze anys per part del govern de l’ajuntament de Crevillent”. Per això mateix, Galvany ha manifestat que “no entenem com en una planta de tractament de residus d’estes característiques no té cap control des de fa anys per part de l’ajuntament de tots els crevillentins”. En este sentit, Galvany ha volgut recordar que “no sabem perquè el sr. Asencio no vol legalitzar una situació i no vol que els crevillentins sapiguem què s’està fent en eixa i planta i qui s’està beneficiant”.

En paraules de Daniel Galvany, una vegada hagen declarat nul el contracte amb ABORNASA, i amb la finalitat de poder estudiar i preparar degudament la nova contractació del servei públic de tractament de residus sòlids, “requerim també amb caràcter urgent que es pose a la nostra disposició tota la documentació i informació de què disposa aquesta Corporació relativa al serveis que es presten a hores d’ara en virtud d’aquest contracte a la planta de tractament de residus que la mercantil Abornasa S.A. té al nostre terme municipal i que se’ns informe degudament dels processos que es duen a terme, tipus de residus, tipus de tractaments, transports, contenidors, recollida selectiva, volums i ràtios del tractament dels residus, identificació de les raàtios i volums de residus que altres municipis duen a la dita planta de tractament i les contraprestacions econòmiques que s’estan abonant per a cada tipus de servei”.


Amb tot, el regidor de la coalició d’esquerres ha manifestat que ” la resposta del govern del PP a la nostra demanda serà que després de més de 15 anys d’una situació que no compleix la llei, ja estan regularitzant-ho, curiosament després de la nostra denúncia”. 

EUPV-ERPV