lunes, 30 de septiembre de 2013

EUPV-ERPV: “El contracte amb Aquagest és irregular: cal declarar la nul•litat”

El Grup Municipal EUPV-ERPV ha  presentat una moció per debatre-la al ple del mes d’octubre on demana que es declare nul el contracte que actualment està vigent amb l’ empresa concessionària del servei d’aigua potable Aquagest

La moció proposa que a més de declarar nul aquest contracte s’inicien de forma urgent els tràmits per procedir a una nova concessió d’ acord amb la legalitat o trobar fórmules perquè aquest servei siga ofertat directament per l’ administració pública.

Els motius segons els quals el Grup Municipal EUPV-ERPV demana aquesta nul·litat son les pròrrogues i modificacions del contracte entre l’ empresa i l’ Ajuntament que s’ han realitzat des que es va signar l’ any 1998. Aquestes modificacions es van realitzar el 25 d’ octubre del 2000 i el 10 de novembre de 2003.

L’ aprovació de la primera d’ estes modificacions va significar augmentar la vigència del contracte a 22 anys, fruit d'afegir una primera pròrroga de 10 anys als 12 que encara restaven del contracte per 15 anys signat el 1998.
La segona modificació, l’ any 2003, canviava les condicions de finançament i compensació pel finançament del Pla Director, per la quals’ ampliava novament el contracte fins l’ any 2042.
Des d’ EUPV-ERPV remarquen que en relació amb aquestos tipus d’ operacions existeix doctrina i jurisprudència que resulta d’ aplicació a aquestes pròrrogues entre Aquagest i l’ Ajuntament de Creviilent, com és el cas dels dictàmens del Consell Jurídic de la Regió de Múrcia emesos sobre pròrrogues i modificacions de contracte a ciutats com Cartagena, on també Aquagest és l’ empresa concessionària del servei d’ aigua potable, als quals es remarca que “els contractes seran inalterables i hauran de ser complits amb estricta sujecció a les clàusules i als plecs, les modificacions dels quals tan sols podran modificar-se mitjançant nova licitació”, així com que “és improcedent anticipar la formalització de la pròrroga  abans de que expire el termini contractual”. Fets que  es donen a les modificacions els anys 2000 i 2003.
Per això, Vicent Selva, regidor d’ EUPV-ERPV remarquen que “sembla una pràctica habitual en el govern del Partit Popular del nostre poble el fet de realitzar operacions de dubtosa legalitat amb les concessions a empreses privades. Tenim, per exemple, el cas d’ Abornasa, planta de residus situada junt al Parc Natural del Fondo, planta que segons la llei és il•legal i que realitza una activitat que, segons la llei no es pot fer en el lloc on la tenim. També el cas de Jarditec, empresa va mentir i no va complir les condicions pactades al contracte. I ara ens trobem amb aquestes irregularitats amb Aquagest. Situacions, aquestes, que l’ equip de govern i especialmente el Sr. Asèncio, haurà d’ explicar per que permeten i quin benefici trauen d’ elles”.

Des d’ EUPV-ERPV, han assenyalat que no dubtaran en recórrer a qualsevol iniciativa per aclarir aquestes situacions i demanar les responsabilitats que se’ n deriven, si apareixen indicis de que aquestos fets han suposat beneficis personals per al Partit Popular o qualsevol dels seus càrrec públics.

EUPV-ERPV