jueves, 9 de enero de 2014

Compromís presenta una moció en contra de les retallades als centres d'atenció a persones amb discapacitat

el Grup Municipal de Compromís ha presentat en el dia d'avui una moció per a exigir a la Generalitat la paralització del Decret 113/2013, de 2 d'agost, així com la seua derogació per que aquesta norma suposa una retallada més dels drets dels dependents i un agreujament de les famílies que tenen familiars en situació de dependència.

Aquesta moció arreplega la petició que fa el Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI) que es la màxima plataforma de representació, defensa i acció social de les diferents discapacitats, i que en total en la Comunitat Valenciana representa a mes del 95% de les mes de 400.000 persones amb discapacitat.

La petició de la CERMI es concreta en la exigència de canvis normatius a la Generalitat com a única solució real i factible per a evitar l'agreujament de la situació de nombroses famílies al País Valencià en la qual es troben també famílies crevillentines.

Les entitats sense ànim de lucre que atenen a les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana es troben en un moment crític, després de l'aprovació i posada en marxa de l'Ordre 21/2012 de 25 d'octubre , de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d'accés al programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, i especialment després de l'aprovació i posada en marxa el Decret 113/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix el règim i les quanties dels preus públics a percebre en l'àmbit dels serveis socials. Un decret que s'ha avançat fins i tot a la implantació per part del Govern Central, i que ha vingut a establir unes condicions econòmiques duríssimes, in assumibles en alguns casos, per a les persones amb discapacitat usuàries de centres i serveis.

Com a conseqüència d'aquestes decisions del Govern Valencià, els familiars estan rebent les resolucions amb les noves quanties que en alguns casos suposa un minvament important per a les famílies i l'atenció adequada als dependents.

En este Decret també estableix per a persones amb discapacitat usuàries de Residències, amb caràcter general, una quantitat mínima per a despeses personals fixat en un 19 % de l'IPREM. Al voltant de 101 € mensuals a disposició d'aquestes persones per a roba, perruqueria, podologia, copagament farmacèutic, atenció dental, etc. En cap dels casos rebuts es respecta aquesta quantitat mínima per a despeses personals .

El CERMI CV va recórrer aquest decret per ser contrari a la legislació vigent, al propi Codi Civil, i al que recull la Convenció de l'ONU sobre Drets de les persones amb discapacitat, a mes a mes genera un empobriment de les persones amb discapacitat i va frontalment en contra dels drets humans i de la promoció de l'autonomia personal promulgada per la Llei 39 /2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència.

Però és que a més a més s'està posant en perill la sostenibilitat del sistema, i amb això la dignitat de les persones amb discapacitat ateses, els llocs de treball i l'activitat econòmica que es genera al voltant d'aquests centres als municipis i comarques on es troben ubicats. Des de Compromís es recorda que a Crevillent hi ha dos centres d’aquestes característiques. Això degut a que, segons s'ha informat en algunes direccions territorials de Benestar Social, l'aportació dels usuaris estarà inclosa en les subvencions de la Conselleria de Benestar Social per a manteniment dels centres en 2014. Fins ara, aquesta aportació se sumava a la subvenció. Ara es va a descomptar, suposant una minoració en el finançament i significant que no es cobreix un 25 % del cost del servei en molts casos. O el que és el mateix, el tancament de centres i serveis.

Per a Compromís és necessari que hi haja diàleg i negociació per a donar sostenibilitat al sistema sense renunciar als drets dels dependents i sense agreujar la seua situació i es considera que l'única fórmula és paralitzar i derogar aquesta normativa, convençuts que el procés individualitzat de recursos com sostenen alguns no solucionarà el problema creat pel Govern del PP en la Generalitat Valenciana.

Compromís