martes, 15 de abril de 2014

EUPV-ERPV proposa bonificacions en l’ Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per aquells vehicles que siguen menys contaminants

Durant estos dies estan arribant a les cases crevillentines el rebut pe fer efectiu el pagament de l’ Impost sobre el Vehicles de Tracció Mecànica, un impost que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques: cotxes, motocicletes, etc.

Aquest impost, segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, és de titularitat municipal i, per tant, és gestionat pels Ajuntaments, mitjançant l’oportuna ordenança fiscal, aprovada pel plenari de la Corporació Local. Segons l’ article 95 d’aquesta mateixa llei és possible aplicar bonificacions als diferents vehicles en funció de les característiques del motor, del tipus de combustibles i de la contaminació que emeten.

Malgrat aquesta possibilitat, a Crevillent no s’aplica cap bonificació per aquells vehicles menys contaminants, la qual cosa, segons EUPV-ERPV, “és una oportunitat perduda per potenciar i fomentar l’ús de vehicles més ecològics i ambientalment sostenibles”:

En eixe sentit, el regidor d’EUPV-ERPV Vicent Selva, ha destacat que “la contaminació, tant la relacionada amb els gasos como amb el soroll provinent dels vehicles de motor, és cada vegada més un problema al que cal posar-li fre. És per això   -ha remarcat Selva-, que des de l’ administració pública ha de potenciar-se l’ús d’ este tipus de vehicles, i una de les formes de fer-ho és –ha recalcat- amb bonificacions o ajudes pel pagament d’este impost per aquells vehicles que menys contaminen, com son els vehicles mecànics, o els híbrids, com pasa a molts municipis que ja les contemplen a les seus ordenances”.

D’eixa manera, Selva ha assenyalat que “diversos municipis ja són conscients dels avantatges que suposen este tipus de vehicles com és l’ estalvi energètic, una millora de la qualitat mediambiental de l’ entorn urbà, a més de suposar una oportunitat per fomentar noves oportunitats empresarials i tecnològiques, vinculades a una economia mes respectuosa amb el medi ambient”.


Per últim, des d’ EUPV-ERPV han assenyalat que juntament amb aquesta mesura que ara proposen, el govern local hauria de començar a fer un estudi sobre la mobilitat urbana a Crevillent, per tal de reduir l’impacte negatiu dels vehicles a motor sobre la vida i la salut de les persones, així com sobre el medi ambient.

EUPV-ERPV