lunes, 22 de julio de 2013

Convocatoria del XIV Edició del Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia” per a l´any 2013


La Regidora de Cultura, Loreto Mallol,  ens envia la convocatoria del  XIV Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia” per a l´any 2013 que amb l´objecte de fomentar el teatre en valencià, convoca l´Excma. Diputació Provincial d´Alacant.

 Les obres han de ser originals, inèdites, no estrenades, que no hagen sigut premiades en qualsevol altre concurs i escrites en valencià. La temática será lliure i l´extensió haurà de ser, mínim de 15 folis i màxim de 30, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Els treballs serán identificats amb un lema i/o pseudònim. En sobre tancat a banda es farà constar:

En l´exterior:
-lema i/o Pseudònim.
-la inscripció: Premi de teatre breu en valencià “Evarist Gracia”.
En l´interior:
-tìtol de lòbra i breu currículum de l´autor, encapçalat amb el seu nom i cognoms, edat, adreça i telèfon.

El premi, dotat amb 2.500,00 euros, s´entregarà a las persona o persones autores, en un acte cultural en Alacant, amb data a determinar per l´organització del premi.

La data de presentación de les obres, a la Excma. Diputació Provincial d´Alacant, carrer Tucumán núm. 8, Registre General (03005 Alacant) es des del dia 13 de juliol fins al 13 d´agost de 2013, ambdós inclusivament.

La decisió del premi correspondrà a un jurat que estarà integrat per una persona representant de la Diputació, una persona representant de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport, i tres personalitats rellevants i vinculades al món teatral i el de la literatura. La seua decisió hi estarà inapel.lable.