martes, 4 de febrero de 2014

Compromís posa en coneixement de la comissió d'obres les deficiències en les vies públiques

l Grup Municipal de Compromís posa en coneixement de la Comissió d'Obres el mal estat del paviment al C/ Perdigonera, i la situació de perill que suposen els bancs situats al costat del Pavelló dels Abrets.

La regidora de Compromís, Aitana Mas, ha plantejat hui a la Comissió d'Obres la necessitat que des de l'Ajuntament es duga a terme la reparació del paviment d'aquests carrers ja que presenta un estat de deteriorament important.

En concret es tracta de “baches” a l'altura dels números 12 i 13 del C/ Perdigonera deguts en alguns casos a la incorrecta reparació d'alguna rasa realitzada i en altres per “baches” per desgast o enfonsament del paviment , a més de la necessitat de realitzar algun tractament antilliscant en alguns trams amb pendents molt pronunciades.

La Regidora de Compromís manifesta al respecte que aquest és un cas més de la situació de deteriorament de les vies publiques en el nostre municipi, i recorda que ja amb anterioritat es va demanar al Govern Municipal que es realitzés un inventari de quina és la situació de les vies publiques amb la finalitat de poder prioritzar les inversions en remodelacions i reparació als carrers que més ho necessiten.

Pel que fa als bancs al costat del pavelló , l'esvoranc o desnivell que hi ha entre aquests i la vorada de la vorera , suposen un perill ja que a l'acostar per seure es troben un buit d'uns trenta centímetres d' alt, el que ha provocat diverses caigudes.