martes, 24 de septiembre de 2013

Compromís manifesta el seu rebuig a la pujada de l' electricitat i perjudica renovables

El Grup Municipal de Compromís ha presentat una moció al Ple en la qual demana la retirada del Reial decret-Llei 9/2013 pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.

Jose Manuel Penalva Portaveu de Compromís considera que l’esmentat decret suposa una reforma que, amb l’excusa d’acabar amb l’anomenat dèficit tarifari, només beneficia l’oligopoli de les grans empreses productores d’energia elèctrica convencional i, per contra, perjudica directament els consumidors i a  les empreses d’energia renovable.

El resultat d'aquest decret és i serà nous augments del preu de la llum per als consumidors i a més contempla la possibilitat d'eliminar el bono social que afecta als ciutadans més desfavorits com són els pensionistes, les famílies nombroses o tots aquelles famílies que compten amb tots els seus membres en l'atur.

No sembla tampoc que vaja a aprofitar per a incentivar l’estalvi ja que la reforma inclou un canvi en l’estructura de la factura de la llum, augmentant en un 127% la part fixa que no depèn del consum i disminueix la part variable que correspon realment a l'energia consumida.

Però, amb tot, és el sector de les energies renovables qui més patirà els efectes d’esta reforma i, amb ell, l’esperança d’un canvi en l’actual model energètic cap un altre més eficient mediambientalment. En efecte, el RDL 9/2013 deroga el RD 1578/2008 de retribució de la producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, mesura que ja es va iniciar amb el RDL 1/2012 que suprimia les primes a les energies renovables, de cogeneració i residus, i que està sent estudiat actualment pel Tribunal Constitucional, atesa la seua possible inconstitucionalitat.

Així, el govern de l’estat ha canviat les regles del joc a l’establí un màxim del 7,5% de rendibilitat en l’inversió, amb caràcter “retroactiu”, la qual cosa suposarà el tancament de moltes plantes fotovoltaiques y termosolars, incapaces de continuar finançant la seua inversió, a banda de la pèrdua de llocs de treball i l’abandonament d’una incipient aposta per les energies renovables.

Manifesta Jose Manuel Penalva que aquesta qüestió afectarà de forma especial al municipi de Crevillent i a la seua economia, ja que existeixen una quantitat important d’instal·lacions fotovoltaiques, tan sol en els horts solars impulsats pel grup Enercoop pertanyent a la Cooperativa Elèctrica Sant Francisco d'Assís, hi ha 14.584 kilowatts pico instal·lats, la majoria propietat d’inversors crevillentins, com a conseqüència d’aquest decret, la qual cosa sens dubte serà un altre colp a la debilitada economia local. Cal tenir en compte que molts d’aquests estalvis invertits en aquests projectes són producte del treball personal i del seu esperit emprenedor.

En resum, esta reforma energètica només persegueix assegurar els beneficis de les grans empreses elèctriques, augmenta el preu de la llum al consumidor, desmotiva l’estalvi, penalitza l’autoconsum i ofega el sector de les energies renovables.

Per totes aquestes qüestions Compromis ha presentat al Ple una moció en la qual es demana que l’Ajuntament de Crevillent manifeste el seu rebuig de l'esmentat Reial Decret  de mesures per a l’estabilitat financera del sistema elèctric, i a l’esborrany de Reial Decret sobre autoconsum, Instar al President del Govern de la Generalitat, a presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquestes normes.

Compromís